rekon-gasservice-heemskerk-slide-voorwaarden-onderhoudscontract-1

Cv-ketel onderhoud: algemene voorwaarden

Definities:

Abonnementskosten en voorwaarden zijn ingedeeld in soorten toestellen (nl. warmwater toestellen, lokale verwarmingstoestellen en Cv-ketels)
Onder af te sluiten abonnementen vallen uitsluitend gasverbruiktoestellen voor huishoudelijk gebruik met een maximaal nominaal vermogen van 40 kW en inwendige tapboiler

Hoe lang loopt het abonnement:

Een abonnement loopt vanaf het moment , dat de overeenkomst door acceptatie zijdens Rekon-bv wordt aangegaan gedurende 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengt. Eventuele opzeggingen dient 2 maanden van te voren schriftelijk te schieden.

Uitsluitingen:

Storingen aan het gastoestel die ontstaan zijn door van buiten komend onheil (bijv. blikseminslag, wateroverlast, bevriezing, vervuiling, molest, natuurrampen etc.) zijn uitgesloten en vallen niet onder de gratis werkzaamheden of gratis onderdelenverstrekking van het afgesloten abonnement. Storingen als gevolg van veranderingen van samenstelling van gas, als ook aangeleverde druk, vallen niet onder het afgesloten abonnement. Tevens zijn uitgesloten het tussentijds bijvullen of ontluchten van de installatie, alsmede alle storingen die het gevolg zijn van het wel/niet ontluchten of bijvullen van de installatie, bedieningsfouten, het ontbreken van netspanning of gastoevoer, het ontbreken van een scheidingswisselaar tussen de vloerverwarming en de rest van de installatie, alsmede het aansteken van het gastoestel. Verder zijn uitgesloten alle werkzaamheden of, onderdelen welke bij aanvang van een abonnement, het gevolg zijn van niet uitgevoerd normaal te plegen onderhoud. In gebieden waar parkeerkosten en/ of tolheffingen in rekening gebracht worden, zal Rekon bv Gasservice deze kosten bij de klant in rekening kunnen brengen.

Aansprakelijkheid:

Rekon bv Gasservice vrijwaart iedere abonnee/ opdrachtgever tegen schade welke gezien kan worden als wettelijke aansprakelijkheid, ontstaan uit de uitvoering van haar werkzaamheden; zij zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gevolgschade. Rekon bv Gasservice kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of indien er sprake is van overmacht. Rekon bv Gasservice is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het feit dat een servicebeurt, reparatie of behandeling van een klacht niet of nog niet heeft plaatsgevonden.

Betalingen:

Het abonnement geld bent u per jaar verschuldigd.
U krijgt van ons een factuur die u kan overmaken.
Overschrijding van deze termijn zullen alle te maken kosten, zowel gerechtelijke dan wel buitenrechtelijke kosten alsmede een rentevergoeding ad 1,5% per maand, voor rekening van de abonnee/opdrachtgever komen De tarieven kunnen jaarlijks per januari op basis van het indexcijfer van de Tabel Regelingslonen
Bouwnijverheid-en installatiebedrijven van het CBS worden aangepast. Prijsaanpassingen
zullen worden afgerond Garantie op onderdelen wordt door ons verleend volgens de voorwaarden van de fabrikant/ leverancier. Wel zullen behandeling/ verzendkosten in rekening gebracht worden. Restitutie van garantie onderdelen volgt dan pas wanneer de fabrikant/ leverancier het betreffende onderdeel aan Rekon bv Gasservice heeft gecrediteerd.

Herinnering factuur:

Indien wij u een herinnering dienen toe sturen dan zijn wij genoodzaakt om administratie kosten
mee te rekenen.

Verplichtingen

Indien Rekon bv Gasservice meer dan eenmaal achtereen, zonder bericht van verhindering, op het afgesproken tijdstip niet is verschenen, is Rekon bv Gasservice aan de abonnee/opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling, € 25,- vergoeding verschuldigd. Rekon bv Gasservice kan voorrijkosten in rekening brengen indien een klant niet thuis is na een gemaakte afspraak.

Heeft u nog vragen:

Een telefoontje is voldoende, wij helpen u graag!

Neem contact op


Top